Algemene voorwaarden HenkCoacht

 

  1. Algemeen

 

De algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, sessie, workshop, afspraak en transactie tussen HenkCoacht (hierna te noemen Henk van Anken) en een cliënt, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

  1. Inspanningen en verwachtingen

2.1 Henk van Anken zal zijn werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vak­manschap uitvoeren.

2.2 De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de werkzaamheden tijdig aan Henk van Anken worden verstrekt.

2.3 Een individuele sessie duurt gemiddeld 1 tot 1½ uur. Het in rekening gebracht honorarium is op de website aangeduid per uur of per sessie, per workshop of anderszins benoemd.

2.4 Voorafgaand aan de in te plannen sessie(s) of workshops kan de cliënt een afspraak maken voor een gratis kennismakingsgesprek van maximaal ½ uur.

  1. Afspraken

3.1 De cliënt dient verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Henk van Anken te melden.

3.2 Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Henk van Anken het gehele honorarium voor de afgesproken sessie, workshop, gesprekken aan de cliënt doorberekenen.

3.3 Henk van Anken moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

3.4 Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen van artikel 3-1 tot en met 3-3 te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Als overmacht kunnen bijvoorbeeld overlijden van een naaste, ziekte, onvoorzien dokters- of ziekenhuisbezoek of andere onvoorziene calamiteiten worden verstaan. Henk van Anken en cliënt maken hier in voorkomende gevallen afspraken over. In geval van een verschil van mening over de vraag of er sprake is van over­macht, kan de cliënt een klacht indienen volgens artikel 7.4.

  1. Persoonsgegevens & privacy

4.1 Henk van Anken neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op en verwerkt deze in een cliëntdossier.

 

4.2 Henk van Anken behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richt­lijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens en AVG.

4.3 Henk van Anken is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens een sessie, workshop, gesprekken.

4.4 Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

4.5 De geheimhouding vervalt indien op de grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Henk van Anken verplicht wordt de vertrouwe­lijke informatie aan derden te verstrekken.

  1. Betaling

5.1 Henk van Anken vermeldt alle prijzen van de sessies, workshops en andere diensten voorafgaand op de web­site of per e-mail/offerte.

5.2 Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd.

5.3 De cliënt dient binnen twee weken na de sessie, workshop of andere dienst de betaling over te maken.

  1. Aansprakelijkheid

6.1 Indien Henk van Anken aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze Algemene voorwaarden is geregeld.

6.2 Henk van Anken is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Henk van Anken is uitgegaan van, door of namens de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvol­ledige gegevens. Henk van Anken is tevens niet aansprakelijk voor het door cliënt niet of onjuist opvolgen van de door Henk van Anken gegeven adviezen.

6.3 Ondanks de vele ervaringen met positieve resultaten, kan Henk van Anken aan cliënt geen resultaat garanderen.

6.4 Indien Henk van Anken aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Henk van Anken beperkt tot het maximum dat de beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het onderhavige geval uitkeert.

6.5 Henk van Anken is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde inkomsten, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

6.6 Henk van Anken is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de praktijk of (workshop)locatie.

 

 

 

  1. Klachten

7.1 Indien de cliënt een klacht heeft over de sessie, workshop, of andere dienst, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen twee weken na ontdekking zowel mondeling als schriftelijk gemeld worden aan Henk van Anken.

7.2 Henk van Anken moet de cliënt binnen 10 werkdagen adequaat antwoord geven.

7.3 Indien een klacht gegrond is, en cliënt en Henk van Anken komen overeen dat de sessie, workshop of andere dienst niet opnieuw verricht zal worden, zal Henk van Anken het honorarium terugbetalen.

  1. Beschadiging

8.1 Henk van Anken heeft het recht op een schadevergoeding, indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.

  1. Behoorlijk gedrag

9.1 De cliënt behoort zich in de praktijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen.

9.2 Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Henk van Anken het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.

9.3 Er zal altijd aangifte gedaan worden van grensoverschrijdend en strafbaar gedrag.

9.4 Er wordt van de cliënt verwacht dat hij/zij zich houdt aan de persoonlijke hygiëne regels.

  1. Recht

10.1 Op elke overeenkomst tussen Henk van Anken en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.

10.2 De algemene voorwaarden van Henk van Anken zijn digitaal en in de praktijk opvraagbaar.

10.3 In geval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

10.4 Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.